1. Respecte per la voluntat dels electors

1. Respecte per la voluntat dels electors

La independència és l’objectiu prioritari de l’acció de govern i de la resta de les institucions.

Consideren que per a la propera legislatura el repte és gestionar el present i ambicionar un futur de país pròsper, democràtic i amb alt nivell de benestar.

1

Compromís amb la Declaració d’Independència del 27 d’octubre del 2017.

Cap menció.

1

El mandat democràtic del Primer d’Octubre és vigent per fer efectiva la independència en aquesta mateixa legislatura.

Es proposa la celebració d’un referèndum pactat i reconegut internacionalment. El Primer d’Octubre gairebé ni es menciona, i de forma no vinculant.

1

Acció política lleial amb la voluntat expressada per l’elector a les urnes, que demana acció concertada.

S’aposta pel diàleg amb tots aquells que condicionen la política catalana, però incloent-hi els partits politics en general, no només els independentistes, i el Govern de l’Estat.

2

Si bé el 50 % + 1 dels vots independentistes legitimaria encara més el mandat del referèndum del Primer d’Octubre, aquest darrer, per si sol, obliga les institucions a fer efectiva la independència.

Es proposa la celebració d’un referèndum pactat i reconegut internacionalment.

1

Per a assolir la independència, la unitat d’acció com a bloc nacional a les institucions és imprescindible.

S’aposta pel diàleg amb tots aquells que condicionen la política catalana, però incloent-hi els partits politics en general, no només els independentistes, i al Govern de l’Estat.

2

L’acció unilateral és legítima defensa i l’única via factible per a resoldre el conflicte amb l’Estat espanyol.

Es parla de diàleg amb l’Estat espanyol

1

Cal enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines disponibles.

Cap menció.

1

Els governs municipals són una fortalesa per fer del territori un element clau de construcció nacional.

Es considera que la governança de la Generalitat ha d’estar estretament lligada a la dels municipis i a l’organització territorial del país, però sense lligam explícit amb la independència.

4

1,56

2. Sobirania i no cooperació institucional

No governar ni col·laborar amb els partits del bloc del 155.

Cap menció. Es governa amb partits del bloc del 155 a Diputació, consells comarcals i municipis.

0

Política de bloqueig de les institucions espanyoles per fer evident que no es pot governar contra Catalunya.

Cap menció. S’han votat els pressupostos de l’Estat.

0

No compartir actes institucionals, patronats i organismes anàlegs amb institucions espanyoles de qualsevol tipus.

Cap menció. Actualment comparteixen actes institucionals.

0

Defensa política i jurídica de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i vetades pels poders espanyols.

Defensa política de les lleis i competències de la Generalitat.

4

Contrarestar amb legislació pròpia la intromissió espanyola en les competències de l’Administració catalana.

Defensa política de les lleis i competències de la Generalitat.

2

Exercir la desobediència institucional davant la vulneració de la sobirania de les institucions catalanes.

Canviar les escletxes de confrontació per la prioritat del “bon govern”.

0

El Parlament és sobirà. No acceptarà ingerències ni polítiques ni jurídiques ni administratives de cap tipus.

Cap menció. La destitució del Govern electe i del Parlament ens ha fet
mal com a país: va trencar la dinàmica de gestió governamental.

1

1

3. Construcció de la institucionalitat pròpia

Garantir una Administració catalana fidel al mandat del Primer d’Octubre.

Aquesta “normalitat” exigeix també donar resposta als més de 2 milions de catalans i catalanes que l’1 d’octubre de 2017 vam anar a votar.

2

Planificar el marc jurídicolegal postindependència.

Cap menció.

0

Elaborar un pla de treball de política independentista des dels municipis.

Cap menció.

0

Fer dels sindicats i les patronals nacionals unes autèntiques eines de país.

Cap menció.

0

Acostament i col·laboració estreta, des del respecte mutu, amb la resta de territoris de parla catalana.

Reactivarem l’acord de Palma del 2017 per treballar conjuntament Catalunya, el País Valencià i les Balears per la unitat de la llengua i la promoció dels creadors i del patrimoni material i immaterial de l’àmbit cultural.

8

Promoure la fusió de les quatre diputacions provincials en una de sola.

Som continuadors del llegat polític que ha construït la Catalunya moderna dels darrers 40 anys a través d’una basta obra de govern des de la Generalitat, però també des de les diputacions i ajuntaments, on comptem amb una gran experiència en governs al llarg i ample de les corporacions locals del país.

0

1,67

4. Sobirania fiscal i financera

Crear el Banc públic de Catalunya.

Proposen promoure l’atorgament de la fitxa bancària a l’Institut Català de Finances, de manera que pugui actuar com a entitat de crèdit i es reforci la banca pública.

7

Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.

Proposen promoure el finançament amb mentalitat de capital risc.

2

Recerca de finançament fora de l’estat Espanyol.

Proposen retornar als mercats financers sense haver de dependre de la intermediació estatal.

4

Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Afirmen que l’ATC ha de poder recaptar, gestionar, liquidar i inspeccionar tots els tributs generats a Catalunya, però la proposta concreta és impulsar la cessió i gestió de l’impost de societats (a negociar amb l’Estat).

2

Promoure la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC.

No hi ha cap proposta més enllà d’afirmar que l’ATC ha de poder recaptar, gestionar, liquidar i inspeccionar tots els tributs generats a Catalunya. Però hi ha ajuntaments governats pel PDeCAT que fan sobirania fiscal o han aprovat la moció per fer-la.

5

Elaboració anual de pressupostos alternatius comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.

Cap menció.

0

3,33

5. Sobirania econòmica

Prioritzar la compra, la gestió directa dels serveis o la contractació pública de proximitat.

Proposen potenciar el sector consum des del criteri de proximitat, desplegant la llei de comerç i amb campanyes km 0. També proposen impulsar la contractació amb clàusules socials i de compra pública responsable mitjançant la concertació públic-social-comunitària en els serveis públics.

6

Desvincular la concessió de serveis públics a Catalunya dels poders econòmics espanyols.

Cap menció.

0

3

6. Sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació

Eliminar peatges.

Treballar perquè els diferents peatges de les vies d’alta capacitat a Catalunya s’eliminin. A la vegada s’haurà d’implementar un sistema de finançament just i raonable que permeti el manteniment i renovació d’aquestes infraestructures al país per garantir la seguretat viària i sense renunciar al principi que qui contamina ha de pagar.

7

Impulsar les infraestructures de telecomunicacions pròpies.

Garantir l’execució d’inversions a la xarxa de fibra òptica per arribar a més d’un 90% de la població catalana en els pròxims quatre anys.
Garantir l’accés a xarxa de fibra òptica al 100% dels polígons industrials de Catalunya.
Invertir en sistemes de connexió alternativa (radioenllaç i similars) per portar l’accés a la xarxa d’altes prestacions arreu del país.
Crear un fons pel finançament de l’accés universal per a l’extensió de cobertura de banda ampla de nova generació i el desplegament de xarxes d’alta i molt alta velocitat en zones en què no existeix oferta i en què no estigui prevista a curt termini. Aquest fons haurà de tenir els recursos suficients per complir amb els objectius de l’Agenda Digital Europea.

10

Impulsar un model energètic que només depengui de nosaltres i sigui sostenible.

La transformació energètica: accelerar l’estalvi energètic i el gran salt a les energies renovables. Podem estalviar molta de l’energia fòssil i contaminant que avui gastem i podem fer que sigui renovable i no contaminant.

8

Optimització i millora del finançament dels mitjans de comunicació públics.

Reforçarem el paper rellevant de tots els mitjans vinculats a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i impulsarem una revisió el model per ajustar-lo als nous requeriments i a les noves aspiracions d’una societat que s’ha transformat profundament des de 1983 i on les tecnologies associades a la comunicació han viscut un desenvolupament extraordinari. Cal recuperar el concepte de la CCMA com a motor de la indústria audiovisual en català.

8

Revisió de les subvencions als mitjans de comunicació privats.

Catalunya és un país amb una xarxa molt potent i característica de mitjans locals de comunicació, tant pel que fa a canals i emissores audiovisuals com pel que fa a la premsa de pagament o gratuïta. Treballarem amb determinació per defensar i potenciar els mitjans de comunicació que articulen comunicativament els diferents àmbits territorials.

3

7,2

7. Justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans

Aplicar la legislació actual en matèria lingüística.

– Exigir el requisit lingüístic imprescindible del domini del català —i no pas com un simple mèrit— als treballadors de totes les administracions públiques.
– Assegurar que el català sigui la veritable llengua vehicular i d’educació a tots els nivells i graus escolars, de l’ensenyament infantil, primari, secundari i professional fins als estudis universitaris.
– Establir i activar els protocols adequats per assegurar permanentment que les administracions públiques i les entitats i empreses públiques, semipúbliques i privades compleixin allò que disposa l’article 128 del Codi de consum (Llei de Catalunya 22/2010) sobre els drets lingüístics dels consumidors i usuaris.
– Donar compliment immediat a la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya.
– Cal partir de la Llei de la comunicació audiovisual 22/2005, de la Llei del cinema 20/2010 i de la transposició de la directiva europea UE 2018/1808, i elaborar una nova llei de l’audiovisual. La nova legislació ha d’incorporar les obligacions lingüístiques esmentades en el dos punts anteriors. Tanmateix no concreta com aplicar la legislació vigent amb l’acció de l’Estat en contra.

8

Promoure un gran pacte nacional per la llengua.

Implantar la Declaració de Palma i consolidar un mercat audiovisual.
de més de 10 milions d’espectadors potencials.

5

Mitjans públics catalans pensats en clau nacional i internacional.

Dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de comunicació públics (CCMA i cadenes locals) en la direcció de recuperar l’autocentrament nacional, no limitat a les quatre províncies autonòmiques, tant en el tractament informatiu i dels altres continguts, com en l’ús de la llengua catalana i en la superació de l’actual degradació de la qualitat del català. Faltaria saber les propostes en clau internacional.

7

Inclusió del català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals a la carta.

Atreure noves plataformes digitals a Catalunya. Garantir el doblatge i la subtitulació en català.

8

Canals de TV i plataformes digitals infantils i juvenils en català.

Obertura d’un canal juvenil i inversió de recursos de la CCMA en continguts per a infants, adolescents i joves, com també per al desenvolupament de l’oferta en línia.

10

Avenç decidit cap a un espai comunicatiu comú per als territoris de llengua catalana.

Trobar sense dilacions les formes de concertació adequades per a aconseguir d’una vegada la reciprocitat de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països de parla catalana.

7

7,5

8. Seguretat pública per a un estat democràtic

Descriminalitzar i defensar els drets a la llibertat d’expressió, de manifestació i de protesta.

En aquest aspecte, aposta per externalitzar la lluita i el suport als drets humans tot mantenint i apostant per entitats que li són específiques. D’altra banda, no entra a discernir sobre el disseny de l’ordre públic català, ni la revisió dels possibles abusos policials o de la participació de la Generalitat de Catalunya en els casos en què actua com a acusació particular contra activistes polítics pel dret a l’autodeterminació. Ara bé, aposta per “una visió inclusiva de la seguretat des del respecte als valors humans i als
drets de la ciutadania amb respecte escrupolós dels principis democràtics” sense detallar mecanismes per garantir aquesta visió.

3

Investigar en seu parlamentària els abusos policials.

El programa no preveu la creació de cap òrgan ni en seu parlamentària ni fora d’aquesta per controlar abusos policials comesos a Catalunya. No es posiciona en aquest aspecte.

0

Reformar la Llei de la policia de la Generalitat per a garantir que la policia catalana excel·leixi coma policia democràtica.

El programa no preveu una reforma de la Llei de la policia de Catalunya: només una millor coordinació dels serveis d’emergència.

1

Reestructurar la BRIMO i fiscalització estricta de la seva acció.

El programa no preveu ni entra a estudiar cap reforma de les unitats d’ordre públic del CME.

0

Agència nacional d’intel·ligència.

El programa no es posiciona respecte a la necessitat d’una Agència Nacional d’Intel·ligència. Tampoc planteja cap reforma del CTTI o de la Comissaria General d’Informació del CME. No obstant, preveu una estratègia pública de ciberseguretat.

2

Aprovar la Llei catalana de coordinació de cossos policials.

El programa preveu una major coordinació entre les policies locals de Catalunya, però no l’impuls d’una llei que coordini totes les forces i cossos policials que operen a Catalunya.

3

Aprovar la Llei catalana de bombers.

La proposta del PDeCAT és la unificació del Sistema d’Emergències i una llei que ho reguli. Alhora es compromet a treballar per derogar la Llei 122/000082.

9

2,57

9. Acció internacional

Fer arribar a l’opinió pública internacional les raons de la causa nacional catalana.

Cap menció.

0

Cercar reconeixements internacionals.

Cap menció.

0

Enfortir el Diplocat per teixir aliances de suport recíproc.

Cap menció.

3

Retirar-se de qualsevol àmbit o espai compartit d’acció exterior amb l’Estat espanyol.

Cap menció.

0

Potenciar la presència exterior d'una agència de notícies pública catalana.

Cap menció.

0

0

10. Justícia social: la república catalana al servei de les persones

Cal que el Govern i el Parlament, actuïn amb sentit d’estat i amb urgència, davant de la greu situació de pandèmia i crisi socioeconòmica a la que s’enfronta el país.

En gestió sanitària de la pandèmia, proposen establir un model de vigilància i intel·ligència epidemiològica amb informació a temps real i crear el centre català de vigilància epidemiològica. Aposten per la salut digital com a estratègia per reforçar el treball dels serveis assitencials, per integrar els serveis socials amb els serveis de salut i per un Pacte Nacional per la Salut 2021.

5

Cal un pla d’ocupació i d’emancipació juvenil que eviti la precarització del jovent del país i es perdi el talent de tota una generació.

No s’ha posat en marxa cap nova política al respecte. Es gestionen els ajuts del Programa Referent d’Ocupació Juvenil des del SOC, finançats pel programa Garantia Juvenil de la Unió Europea.

8

6,5