1. Respecte per la voluntat dels electors

1. Respecte per la voluntat dels electors

La independència és l’objectiu prioritari de l’acció de govern i de la resta de les institucions.

Més enllà d’uns punts introductoris, en què es menciona com a objectiu prioritari, la independència no s’esmenta pràcticament a la major part del programa, i subjecta a tota una sèrie de condicionants.

4

Compromís amb la Declaració d’Independència del 27 d’octubre del 2017.

Proposen ratificar la Declaració del 27-O, després de la constitució del Parlament de Catalunya, però no fer-la efectiva atès que afirmen que si se supera el 50% + 1 dels vots independentistes se sol·licitarà la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant, a més de mencionar que sigui quan la ciutadania, les institucions i el Consell per la República estiguin preparats per culminar el mandat.

5

El mandat democràtic del Primer d’Octubre és vigent per fer efectiva la independència en aquesta mateixa legislatura.

Encara que es parla de vigència del mandat vinculant del Primer d’Octubre, se sol·licita la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant.

3

Acció política lleial amb la voluntat expressada per l’elector a les urnes, que demana acció concertada.

Es pretèn revalidar i reactivar la majoria independentista al Parlament i donar lloc a un govern nítidament independentista, així com garantir acció política lleial i unitària, i enfortir la unitat d’acció dels partits que donin suport a la independència.

7

Si bé el 50 % + 1 dels vots independentistes legitimaria encara més el mandat del referèndum del Primer d’Octubre, aquest darrer, per si sol, obliga les institucions a fer efectiva la independència.

Es posa com a prerequisit obtenir el 50% + 1 dels vots independentistes, i es demana la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant.

4

Per a assolir la independència, la unitat d’acció com a bloc nacional a les institucions és imprescindible.

Es pretèn revalidar i reactivar la majoria independentista al Parlament i donar lloc a un govern nítidament independentista, i una acció política lleial i unitària, així com enfortir la unitat d’acció dels partits que donin suport a la independència.

7

L’acció unilateral és legítima defensa i l’única via factible per a resoldre el conflicte amb l’Estat espanyol.

Es promou una negociació real amb el govern espanyol i sol·licitar la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant. Si es confirma la negativa a negociar, proposen que el futur govern estigui plenament disposat a prendre, en resposta, les decisions unilaterals que corresponguin. És l’únic cop que la paraula unilateral s’esmenta al programa.

3

Cal enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines disponibles.

S’hi menciona el compromís d’adoptar una actitud ferma, activa i vigilant, i si s’escau de resistència i desobediència institucional, sense acceptar ingerències contra la sobirana i assumint-ne els riscos i conseqüències.

5

Els governs municipals són una fortalesa per fer del territori un element clau de construcció nacional.

S’hi diu que el procés d’independència ha de continar donant un paper clau als governs locals de tot el territori, perquè actuïn en coordinació amb la resta de les institucions per preparar degudament el país per a la independència. No hi ha cap menció a la reversió de pactes com el de la Diputació de Barcelona.

6

4,89

2. Sobirania i no cooperació institucional

No governar ni col·laborar amb els partits del bloc del 155.

Mencions explícites, però cap referència als acords presents amb el PSC, que no s’han revocat. “Proposarem un acord a la majoria independentista per investir un govern fort, que no depengui per activa o per passiva dels vots dels partits del 155”, “fer oposició al govern i a les institucions espanyoles i a qualsevol altre govern de partits del 155”.

4

Política de bloqueig de les institucions espanyoles per fer evident que no es pot governar contra Catalunya.

Davant de l’escenari probable que l’Estat mantingui la seva posició d’intransigència i immobilisme, no tindria cap sentit que el moviment independentista optés per una estratègia d’espera indefinida. Caldrà seguir avançant. Per això, si es confirma la negativa a negociar, el futur govern ha d’estar plenament disposat a prendre, en resposta, les decisions unilaterals que corresponguin. Van votar en contra dels pressupostos de l’Estat espanyol.

7

No compartir actes institucionals, patronats i organismes anàlegs amb institucions espanyoles de qualsevol tipus.

Cap menció. En algunes ocasions no han participat en actes institucionals amb el cap de l’Estat espanyol.

3

Defensa política i jurídica de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i vetades pels poders espanyols.

Dissenyar lleis i polítiques que garanteixin i ampliïn els drets socials, la sanitat, l’educació, la cultura, la justícia, l’economia i el progrés del país, més enllà de les competències 15 del nostre Estatut i assenyalant el camí de la República Catalana. I específicament el compromís de defensar-les políticament i jurídica quan els poders espanyols intentin vetar-les.

10

Contrarestar amb legislació pròpia la intromissió espanyola en les competències de l’Administració catalana.

Dissenyar lleis i polítiques que garanteixin i ampliïn els drets socials, la sanitat, l’educació, la cultura, la justícia, l’economia i el progrés del país, més enllà de les competències 15 del nostre Estatut i assenyalant el camí de la República Catalana. I específicament el compromís de defensar-les políticament i jurídica quan els poder espanyols intentin vetar-les.

10

Exercir la desobediència institucional davant la vulneració de la sobirania de les institucions catalanes.

Adoptar una actitud ferma, activa i vigilant, i si s’escau de resistència i desobediència institucional, per contrarestar qualsevol menysteniment o intromissió de l’Estat en relació amb les institucions del país o l’autogovern.

10

El Parlament és sobirà. No acceptarà ingerències ni polítiques ni jurídiques ni administratives de cap tipus.

“No acceptar ingerències polítiques, ni jurídiques ni administratives contra la sobirania del Parlament. Aquest compromís ha de suposar l’assumpció dels riscos i conseqüències d’aquesta actitud de fermesa en un context de repressió”.

10

7,71

3. Construcció de la institucionalitat pròpia

Garantir una Administració catalana fidel al mandat del Primer d’Octubre.

Vigència del mandat vinculant del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre. Caldrà que tots els actors de l’independentisme facin els preparatius necessaris per fer-lo efectiu, que han de culminar amb l’activació de la Declaració d’independència signada el 10 d’octubre de 2017 i votada pel Parlament el 27 d’octubre següent.

10

Planificar el marc jurídicolegal postindependència.

Planificar i desplegar, en coordinació amb el Consell per la República, els canvis i transformacions tecnològiques, organitzatives, legislatives i administratives en els diversos àmbits per preparar la transició cap a la República Catalana.

10

Elaborar un pla de treball de política independentista des dels municipis.

Elaborar un pla de treball que contingui les accions que han d’implementar els municipis.

10

Fer dels sindicats i les patronals nacionals unes autèntiques eines de país.

Cap menció.

0

Acostament i col·laboració estreta, des del respecte mutu, amb la resta de territoris de parla catalana.

Reforçar vincles i desenvolupar accions concretes de col·laboració entre els territoris de parla catalana.

10

Promoure la fusió de les quatre diputacions provincials en una de sola.

“Dissolució de les diputacions per establir les vegueries tal com es va aprovar al Parlament el 2006.”

10

8,33

4. Sobirania fiscal i financera

Crear el Banc públic de Catalunya.

Proposen crear el Banc Nacional de Catalunya, transformant l’ICF i garantint un marc d’actuació que el permeti operar com a banc públic d’inversions. No hi ha concrecions.

6

Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.

Proposen fomentar operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus fora de l’Estat espanyol, però no hi ha concreció dels mecanismes d’implementació de la proposta.

7

Recerca de finançament fora de l’estat Espanyol.

Proposen emetre bons en el mercat.

4

Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Proposen potenciar l’Agència Tributària de Catalunya perquè tingui capacitat per gestionar el 100% dels impostos que es paguen a Catalunya i impulsar el servei de finestreta única tributària per agilitzar els tràmits burocràtics, però no hi ha concreció dels mecanismes d’implementació de la proposta.

7

Promoure la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC.

Proposen promoure la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC, però no hi ha concreció dels mecanismes d’implementació de la proposta.

7

Elaboració anual de pressupostos alternatius comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.

Proposen elaborar un doble pressupost: l’executable (autonòmic) i un de paral·lel (republicà) tenint en compte el dèficit fiscal com a ingrés addicional.

10

6,83

5. Sobirania econòmica

Prioritzar la compra, la gestió directa dels serveis o la contractació pública de proximitat.

Proposen una nova llei de contractació pública que inclogui criteris de qualitat, de millor servei, de proximitat i els drets dels treballadors i els administrats per sobre dels preus.

7

Desvincular la concessió de serveis públics a Catalunya dels poders econòmics espanyols.

Assumeixen el mandat de minimitzar la dependència respecte dels poders espanyols que actuen a través de les companyies de l’IBEX35 en la provisió de tot tipus de serveis estratègics i especialment els financers, energètics o de comunicació.

9

8

6. Sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació

Eliminar peatges.

“Eliminar els peatges d’autopista per implantar la vinyeta. Completar la xarxa d’infraestructures necessàries per garantir una mobilitat resilient i sostenible i a tots els territoris.” Ara bé, no concreta com es pot aplicar la vinyeta a les vies de propietat estatal.

7

Impulsar les infraestructures de telecomunicacions pròpies.

Finalitzar el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica de molt alta capacitat a la totalitat de nuclis de població de més de 50 habitants i zones d’activitat econòmica de Catalunya. Desenvolupar les infraestructures de satèl·lit per proporcionar serveis digitals de comunicació 5G-IoT i d’observació de la Terra a l’administració de la Generalitat i també per a la resta d’administracions públiques catalanes.

Desenvolupar la infraestructura terrestre necessària destinada a la consolidació i creixement de l’estació ubicada al Montsec dedicada a la comunicació i control de satèl·lits, incorporant les capacitats per a la gestió i seguiment de comunicacions 5G.

Fomentar la creació de les infraestructures necessàries per convertir Catalunya en el port digital del Mediterrani gràcies a l’arribada de més cables submarins de connectivitat internacional.

Desplegar les infraestructures de radiocomunicacions necessàries per resoldre els problemes de cobertura del servei de telefonia mòbil 4G i 5G a les zones rurals.
Impulsar infraestructures de telecomunicacions pròpies.

10

Impulsar un model energètic que només depengui de nosaltres i sigui sostenible.

Apostar per un pacte urbà-rural. Habilitar sòl industrial per a infraestructures destinades a la transició ecològica.

8

Optimització i millora del finançament dels mitjans de comunicació públics.

Aprovar un contracte programa de la CCMA que asseguri el finançament adequat dels serveis públics de comunicació i pugui fer front a la digitalització i als nous hàbits de consum de l’audiovisual.

8

Revisió de les subvencions als mitjans de comunicació privats.

No hi ha cap menció.

0

6,6

7. Justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans

Aplicar la legislació actual en matèria lingüística.

– Exigir el requisit lingüístic imprescindible del domini del català als treballadors de totes les administracions públiques.
– Assegurar que el català sigui la veritable llengua vehicular i d’educació a tots els nivells i graus escolars, de l’ensenyament infantil, primari, secundari i professional fins als estudis universitaris.
– Fer acomplir allò que disposa l’article 128 del Codi de consum (Llei de Catalunya 22/2010) sobre els drets lingüístics dels consumidors i usuaris
– Treballar per transposar la directiva europea de l’audiovisual, que donarà més marge competencial a la Generalitat per al compliment i garantia dels requeriments lingüístics de mínims i per assegurar la presència del català.

9

Promoure un gran pacte nacional per la llengua.

Impulsar un gran Pacte Nacional per la Llengua. Detallen tot un seguit de prioritats a treballar en el marc del Pacte.

10

Mitjans públics catalans pensats en clau nacional i internacional.

Dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de comunicació públics (CCMA i cadenes locals) en la direcció de recuperar l’autocentrament nacional, no limitat a les quatre províncies autonòmiques, tant en el tractament informatiu i dels altres continguts, com en l’ús de la llengua catalana i en la superació de l’actual degradació de la qualitat del català.

Convertir Catalunya en referència internacional del món audiovisual, capaç d’atraure inversions i capaç d’exportar productes pensats i fets a casa nostra.

8

Inclusió del català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals a la carta.

Promoure la llengua i la cultura catalana en les noves plataformes audiovisuals:
– Garantir, en aplicació del que preveu la nova directiva, l’oferta del 30% d’obres de producció europea, i en especial catalana, en els catàlegs dels serveis audiovisuals sota demanda.

8

Canals de TV i plataformes digitals infantils i juvenils en català.

Incentivar i incrementar l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà on encara és molt deficitari (etiquetatge, justícia, producció audiovisual, videojocs, etc.).

Promourem un canal juvenil i invertirem recursos de la CCMA
en continguts per a infants, adolescents i joves, tot desenvolupant
també l’oferta en línia.

10

Avenç decidit cap a un espai comunicatiu comú per als territoris de llengua catalana.

– Trobar sense dilacions les formes de concertació adequades per a aconseguir d’una vegada la reciprocitat de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països de parla catalana.

– Reforçar vincles i desenvolupar accions concretes de col·laboració entre els territoris de parla catalana, atorgant de nou visibilitat a la marca “Països Catalans”.

– Impulsar plataformes de distribució de continguts en català per al conjunt de l’àmbit nacional i lingüístic (País Valencià i Illes).

– Impulsar la cooperació entre prestadors i productors audiovisuals de l’àrea lingüística del català.

– Promoure la coordinació audiovisual entre els territoris català, valencià i balear.

10

9,17

8. Seguretat pública per a un estat democràtic

Descriminalitzar i defensar els drets a la llibertat d’expressió, de manifestació i de protesta.

Tot i que es recull successivament com a clau la lluita antirepressiva en la proposta de Junts, així com la defensa dels drets i les llibertats públiques, no hi podem observar la revisió de la participació de la Generalitat com a acusació particular. Però es proposen canvis legislatius per garantir que no es repeteixi.

6

Investigar en seu parlamentària els abusos policials.

En aquest aspecte, proposen establir mecanismes perquè el CME reti comptes per les seves actuacions, malgrat que no entren en quins serien els mecanismes en qüestió. D’altra banda, també diuen que impulsaran el control a les forces policials, tot i que tampoc no especifiquen quin tipus de control ni si serà en seu parlamentària.

6

Reformar la Llei de la policia de la Generalitat per a garantir que la policia catalana excel·leixi coma policia democràtica.

Es proposa una nova Llei de policia de Catalunya, per unificar els més de 200 cossos policials catalans i la millora de les condicions de les persones que en formen part. Aquesta reforma legal va acompanyada d’un nou codi ètic que democratitzi el nou sistema unificat de Policia de Catalunya.

9

Reestructurar la BRIMO i fiscalització estricta de la seva acció.

Aposten per dissenyar un nou model d’unitats policials destinades a l’ordre públic per potenciar les polítiques de prevenció, mediació i
resolució de conflicte en aquest àmbit i amb una participació d’organitzacions pro-drets fonamentals.

8

Agència nacional d’intel·ligència.

Malgrat que asseguren que “Catalunya ha de disposar, entre moltes altres estructures vinculades a la Seguretat Nacional d’un organisme d’intel·ligència”, no entren a calendaritzar ni explicar com n’ha de disposar.

6

Aprovar la Llei catalana de coordinació de cossos policials.

Preveuen una Llei de coordinació de la Policia de Catalunya que englobi totes les policies d’àmbit nacional i local.

8

Aprovar la Llei catalana de bombers.

El programa recull una Llei catalana de bombers, així com la millora de les seves condicions de treball i el desenvolupament del pla 20/25.

10

7,57

9. Acció internacional

Fer arribar a l’opinió pública internacional les raons de la causa nacional catalana.

Treballar de forma activa per reivindicar que el dret a l’autodeterminació de Catalunya sigui present en el debat polític i mediàtic arreu

10

Cercar reconeixements internacionals.

El compromís i el mandat de desplegar, en coordinació amb el Consell per la República, una acció internacional orientada a aconseguir suports i futurs reconeixements a la independència de Catalunya.

10

Enfortir el Diplocat per teixir aliances de suport recíproc.

Avaluar la creació d’un programa dedicat a la diplomàcia econòmica, plenament coordinat amb ACCIÓ.

5

Retirar-se de qualsevol àmbit o espai compartit d’acció exterior amb l’Estat espanyol.

Cap menció.

0

Garantir que la Conselleria d'Exteriors i les Delegacions de la Generalitat a l'exterior desenvolupin una acció exterior independentista.

Ningú ens pot representar millor a l’exterior que les nostres delegacions (…) quan es tracta d’explicar el conflicte polític existent a Catalunya respecte al dret a l’autodeterminació.

8

Potenciar la presència exterior d'una agència de notícies pública catalana.

Cap menció.

0

5,50

10. Justícia social: la república catalana al servei de les persones

Cal que el Govern i el Parlament, actuïn amb sentit d’estat i amb urgència, davant de la greu situació de pandèmia i crisi socioeconòmica a la que s’enfronta el país.

En gestió sanitària de la pandèmia, proposen consensuar amb els professionals i els experts les mesures de control de la pandèmia, implementar el testeig massiu d’antígens i PCR, aprofitant tota la xarxa sanitària i de farmàcia, millorar el sistema de rastreig per fer possible confinaments selectius i reforçar l’ús de les mascaretes FFP2 per minimitzar el risc de contagis.

Intensificar la inversió en recerca clínica per trobar nous tractaments i millorar l’eficàcia dels existents, incrementar la capacitat assistencial del sistema sanitari i millorar les condicions retributives del col·lectiu sanitari, assegurar una logística de la campanya de vacunació que permeti aprofitar amb la màxima celeritat totes les dosis que arribin de la Comissió Europea.

Utilitzar la tecnologia per acreditar la situació individual lliure de COVID mitjançant vacuna, anticossos i tests antígens o PCR, adaptar les restriccions de manera descentralitzada a cada territori.  Potenciar la integració dels serveis sociosanitaris i crear l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. Millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris i revisar els marcs d’avaluació. Incorporar models d’autonomia en infermeria. Incrementar, en els propers cinc anys, els recursos sanitaris en 5.000 M€ per reforçar especialment l’atenció primària. Ara bé, no es concreta com s’obtindran aquests recursos addicionals. Tampoc es concreta com es millorarà el sistema de rastreig. També proposen una fiscalitat favorable a la col·laboració públicoprivada en la recerca.

7

Cal un pla d’ocupació i d’emancipació juvenil que eviti la precarització del jovent del país i es perdi el talent de tota una generació.

Proposen impulsar una Renda de Suport a l’Emancipació (RSE), una prestació econòmica que ajudi les persones joves amb poc poder adquisitiu a pagar una part del preu del lloguer del seu  habitatge.

Elaborar programes actius d’ocupació, com l’impuls necessari de la Garantia Juvenil efectiva, que assegurin la continuïtat en el mercat de treball i unes condicions laborals de qualitat.

Fomentar un model de pràctiques remunerades i obligatòries, amb els criteris acadèmics i econòmics mínims unificats entre universitats i facultats per donar les mateixes oportunitats a tots els estudiants.

Impulsar la creació del Consell Assessor del Parlament sobre l’Impacte Juvenil (CAPIJ) per institucionalitzar la perspectiva juvenil al Parlament de Catalunya i avaluar l’impacte de les lleis sobre la població jove.

Impulsar l’establiment de nous títols adaptats a la combinació de l’activitat laboral o estudiantil, presencial i virtual, pensant sobretot en aquells joves i estudiants més vulnerables.

Crear un parc d’habitatge públic de lloguer social destinat específicament a joves a partir de l’impuls d’un Pla Nacional de l’Habitatge.

5

6